گروه کارخانجات مقصود
سرور گرامی،
با سلام، احتراما از جنابعالـی دعـوت می شـود از دستاورد هـای گروه کارخانجات مقصود در نمایشــگاه بین المللـی لــوازم خانگی تهران دیـدن فرمایید