کد پرسنلی : واحد :
نام و نام خانوادگی : فیش شماره
درآمدها مبلغ کسورات مبلغ توضیحات
جمع کل حقوق و مزایا : 0 جمع کسورات : 0 خالص پرداختی : 0