مدیران مجموعه

محمد تقی ایمانی

مدیریت فناوری اطلاعات گروه کارخانجات مقصود

مهدی ایمانی

قائم مقام مالی گروه کارخانجات مقصود

آزاده نوردی

معاونت حقوقی

اکرم ساقی

معاونت مالی گروه

مجتبی عباس زاده

معاونت بهبود سیستم ها و روشها

حجت نیک مرام

معاونت بازرگانی داخلی

بهرام ظفربالانژاد

معاونت توسعه عمرانی

غلامرضا صباغی

معاونت لجستیک فنی

مصطفی خداشاهی

معاونت فنی

کاظم فخاری

معاونت نگهداری و بهره برداری