مدیران مجموعه

غلامرضا ایمانی

بنیانگذار فقید گروه کارخانجات مقصود

 

محمد تقی ایمانی

مدیریت فناوری اطلاعات گروه کارخانجات مقصود

مهدی ایمانی

مدیریت عالی گروه کارخانجات مقصود

اکرم ساقی

معاونت مالی گروه

مجتبی عباس زاده

معاونت بهبود روشها و سیستمها

حجت نیک مرام

معاونت بازرگانی گروه