مدیران مجموعه

غلامرضا ایمانی

ریاست هیئت مدیره گروه کارخانجات مقصود

محمد تقی ایمانی

مدیریت فناوری اطلاعات گروه کارخانجات مقصود

مهدی ایمانی

قائم مقام مالی گروه کارخانجات مقصود

آزاده نوردی

معاونت حقوقی

اکرم ساقی

معاونت مالی گروه

مجتبی عباس زاده

معاونت بهبود سیستم ها و روشها

حجت نیک مرام

معاونت بازرگانی داخلی

بهرام ظفربالانژاد

معاونت توسعه عمرانی

جواد واعظی

معاونت روابط بین الملل

مصطفی خداشاهی

معاونت فنی

معاونت صنایع

غلامرضا صباغی

معاونت لجستیک فنی

معاونت توسعه